• സ്ംസ്൦൧
  • സ്ംസ്൦൨
  • സ്ംസ്൦൩
  • സ്ംസ്൦൪
  • സ്ംസ്൦൫

ഉറപ്പ്

ഗ്യാരണ്ടി കാലയളവ് മെഷീൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ ദിവസം മുതൽ ഒരു വർഷം ആകുന്നു; മൂന്നാം കക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തം നാശനഷ്ടത്തിന്റെ പോലുള്ള അറിയണമെങ്കില് അപകട നാശനഷ്ടത്തിന്റെ നൊനിന്ച്ലുദിന്ഗ്.ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!